Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Enterprise Resource Program :  บริการย่อยสำหรับการบริหารกิจการ ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการกำกับกิจการ

แผนโครงการ
การขาย
การตลาด
การเงิน
บัญชี
จัดซื้อ
จัดส่งสินค้า
คลังสินค้า
การผลิต
ลูกหนี้
เจ้าหนี้
สินทรัพย์
ภาษี
บุคคล
สารสนเทศ
ศูนย์เรียนรู้
สมาชิก
ลูกค้าสัมพันธ์